Mutualitat per jutge àrbitre

Informem que la mutua pels jutges àrbitres de la Federació Catalana de Pàdel es:
HELVETIA SEGUROS.

telefon_jab

– ACCIDENTS: Pòlissa Núm. B7 C32 0000487

– Responsabilitat Civil: Pòlissa Núm. B7 R13 0002689

Protocol a d’accidents

Part d’accidents

Resum cobertures